ISO 14001: 2015

OHSAS 18001 – ISO 45001: 2016

Iso 14001:2015 là gì?

 • ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường. Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 gồm các tiêu chuẩn liên quan các khía cạnh về quản lý môi trường như hệ thống quản lý môi trường, đánh giá vòng đời sản phẩm, nhãn sinh thái, xác định và kiểm kê khí nhà kính…
 • ISO 14001:2004 Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng là tiêu chuẩn trong bộ ISO 14000 quy định các yêu cầu về quản lý các yếu tố ảnh hưởng tới môi trường trong quá trình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp. Đây là tiêu chuẩn dùng để xây dựng và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000.
 • ISO 14001 quy định yêu cầu đối với thiết lập một hệ thống để quản lý các vấn đề về môi trường của tổ chức, doanh nghiệp nhưng cho phép linh hoạt cách thức đáp ứng, vì vậy các loại hình doanh nghiệp khác nhau, từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các tập đoàn đa quốc gia đều có thể tìm được cách thức riêng trong việc xác định mục tiêu môi trường cần cải tiến và kế hoạch cần thực hiện để để đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường. Hiện nay, tiêu chuẩn này đã được phổ biến, áp dụng thành công tại nhiều quốc gia với mức phát triển và đặc trưng văn hóa khác nhau.
 • Phiên bản hiện hành của tiêu chuẩn ISO 14001 là ISO ISO 14001:2004/ Cor 1:2009. Phiên bản điều chỉnh này của ISO 14001 được ban hành để đảm bảo sự tương thích sau khi ban hành tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Tiêu chuẩn ISO 14001 đã được Việt Nam chấp thuận trở thành tiêu chuẩn quốc gia: TCVN ISO 14001:2010 Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng.

Các lợi ích chính là gì?

 • Cung cấp các bằng chứng về việc cải tiến liên tục trong quản lý môi trường
 • Đáp ứng nhu cầu khách hàng trong nước và quốc tế. Nâng cao hình ảnh của tổ chức và lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới
 • Để cải thiện hiệu quả nội bộ trong việc đạt được các tiêu chuẩn bắt buộc cũng như pháp luật quốc tế về môi trường;Để tăng lợi nhuận do sử dụng hợp lý các nguồn lực và kinh phí ít hơn để đáp ứng các sự cố môi trường
 • Để nâng cao sức khỏe nhân viên và tạo môi trường làm việc tốt hơn
 • Để giúp việc quản lý tiến hành có hiệu quả hơn các hoạt động của tổ chức

OHSAS 18001 – Iso 45001: 2016 là gì?

 • ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OH&S), cùng với hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn nhằm cho phép tổ chức chủ động cải tiến kết quả hoạt động OH&S của mình trong việc ngăn ngừa chấn thương và bệnh tật.
 • Tiêu chuẩn ISO 45001 được thiết kế để áp dụng cho bất kỳ tổ chức bất kể quy mô, loại hình kinh doanh. Tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn được thiết kế để tích hợp vào các quá trình quản lý của tổ chức.
 • Tiêu chuẩn ISO 45001giúp tổ chức tích hợp các khía cạnh khác của sức khỏe và an toàn thông qua hệ thống quản lý OH&S, chẳng hạn như sức khỏe/phúc lợi của nhân viên; tuy nhiên, cần lưu ý rằng các yêu cầu pháp lý khác có thể cũng yêu cầu tổ chức giải quyết những vấn đề như vậy.
 • Tiêu chuẩn ISO 45001 không đưa ra các tiêu chí cụ thể cho kết quả hoạt động OH&S, mà cũng không phải là quy tắc về thiết kế một hệ thống quản lý OH&S. Hệ thống quản lý OH&S của tổ chức phải cụ thể để đáp ứng những nhu cầu riêng của ổ chức đó trong việc ngăn ngừa chấn thương và bệnh tật; do đó một doanh nghiệp nhỏ với rủi ro thấp có thể chỉ cần phải thực hiện một hệ thống tương đối đơn giản, trong khi một tổ chức lớn với mức độ rủi ro cao có thể cần một hệ thống phức tạp hơn nhiều. Bất kỳ loại hình hệ thống nào thì cũng phải có khả năng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, với điều kiện hệ thống đó phù hợp và có hiệu quả với tổ chức.
 • Tiêu chuẩn ISO 45001 không giải quyết các vấn đề một các cụ thể như an toàn sản phẩm, thiệt hại tài sản hoặc các tác động môi trường, và tổ chức không cần phải tính đến những vấn đề này trừ khi chúng cho thấy có rủi ro đối với người lao động.
 • Tiêu chuẩn ISO 45001 không nhằm mục đích là một tài liệu ràng buộc về mặt pháp lý, mà nó là một công cụ quản lý để các tổ chức có quy mô vừa và nhỏ trở lên sử dụng một cách tự nguyện nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro gây hại.

Các lợi ích chính là gì?

 • Tiêu chuẩn ISO 45001 dựa trên Hệ thống quản lý OH&S sẽ cho phép tổ chức cải tiến kết quả hoạt động OH&S của mình bằng cách:
 • Xây dựng và thực hiện chính sách và các mục tiêu OH&S
 • Thiết lập các quá trình có hệ thống xem xét “bối cảnh” của tổ chức và có tính đến các rủi ro và cơ hội, các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác
 • Xác định các mối nguy và rủi ro OH&S gắn với các hoạt động của tổ chức; tìm cách loại bỏ chúng, hoặc kiểm soát để giảm thiểu tác động tiềm ẩn.
 • Thiết lập các kiểm soát vận hành để quản lý các rủi ro OH&S cũng như các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác
 • Nâng cao nhận thức về các rủi ro OH&S của tổ chức
 • Đánh giá kết quả hoạt động OH&S và tìm cách cải tiến kết quả hoạt động đó thông qua các hoạt động thích hợp
 • Đảm bảo người lao động có vai trò chủ động trong các vấn đề OH&S
 • Việc kết hợp các biện pháp này sẽ đảm bảo tăng cường danh tiếng của tổ chức như là một nơi làm việc an toàn, và có thể có nhiều lợi ích trực tiếp hơn, chẳng hạn như:
 • Cải thiện khả năng đáp ứng với các vấn đề về tuân thủ pháp luật
 • Giảm chi phí về tai nạn
 • Giảm thời gian và chi phí cho việc gián đoạn vận hành
 • Giảm chi phí đóng bảo hiểm
 • Giảm sự vắng mặt và tỷ lệ biến động nhân sự
 • Thừa nhận đã đạt được tiêu chuẩn quốc tế (có thể tác động đến khách hàng đang quan tâm đến trách nhiệm xã hội)

Đối tượng áp dụng?

 • Bất kể tổ chức của bạn là doanh nghiệp nhỏ, hoặc một tập đoàn toàn cầu; một tổ chức phi lợi nhuận, một tổ chức từ thiện, một tổ chức đào tạo, hoặc một tổ chức chính phủ. Miễn là tổ chức của bạn có những người làm việc hoặc những người có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của tổ chức, thì việc áp dụng hệ thống để quản lý sức khỏe và an toàn sẽ mang lại lợi ích cho tổ chức đó.
 • Tiêu chuẩn có thể được sử dụng bởi các tổ chức có các hoạt động với mức độ rủi ro thấp cũng như những tổ chức lớn và phức tạp có mức độ rủi ro cao. Trong khi Tiêu chuẩn yêu cầu các rủi ro OH&S phải được giải quyết và kiểm soát thì tiêu chuẩn cũng có một cách tiếp cận dựa trên rủi ro cho hệ thống quản lý OH&S để đảm bảo a) hệ thống có hiệu lực và b) được cải tiến để đáp ứng “bối cảnh” thay đổi liên tục của tổ chức. Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro này phù hợp với cách các tổ chức quản lý các rủi ro “kinh doanh” khác của mình và từ đó khuyến khích việc tích hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn vào các quá trình quản lý tổng thể của các tổ chức.

Tại sao chọn TST?

 • Chứng nhận ISO 9001:2015 của Viện tiêu chuẩn Anh ( BSI)
 • Chứng nhận giảng viên huấn luyện của Cục an toàn lao động.
 • Chứng nhận giảng viên huấn luyện của các tổ chức quốc tế như OPITO, OSHA, NASP, STI, IRATA.
 • Chứng nhận đánh giá viên trưởng của IRCA, IEMA.
 • 64 chương trình huấn luyện được thiết kế theo tiêu chuẩn Việt nam và Quốc tế.
 • Chứng nhận huấn luyện của OSHA, IRATA, STI.
 • Giúp cá nhân, doanh nghiệp cập nhật luật, nghị định, thông tư, tiêu chuẩn Việt nam và Quốc tế đang hiện hành.
 • Sử dụng công nghệ trong việc tư vấn, đánh giá và quản lý nhân sự.
 • Là thành viên, tổ chức được công nhận huấn luyện của NASP, STI, IRATA.
 • Kinh nghiệm và chuyên nghiệp trong huấn luyện, tổ chức các phương án ứng cứu, ứng phó khẩn cấp, thảm họa do môi trường, thiên tai, lũ lụt, hóa chất, PCCC, không gian kín, làm việc trên cao, điện, tràn dầu.

Dịch vụ 

Dịch vụ chính của chúng tôi?

 • Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý môi trường – ISO 14001: 2015
 • Tư vấn xây dựng thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO– 45001: 2016

Dịch vụ Tư vấn HSE của chúng tôi được phát triển để hỗ trợ các tổ chức tuân thủ luật đúng luật HSE bằng cách bổ xung các nguồn lực HSE hiện hữu hoặc cung cấp giải pháp tư vấn liên tục đến bán thời gian. TST cung cấp các gói dịch vụ tư vấn từ Tuyển dụng đến chuyển giao nhân sự, công nghệ và hệ thống.